گروه حسابداري شاخه كاردانش استان اصفهان
استان اصفهان 

سوالات نهایی تئوری درس: رايانه كار حسابداري مالي 120 ساعته

رشته :امورمالی (سوالات در۴صفحه)

 ساعت شروع:

۸ صبح

 تاریخ امتحان:

۱۶/۳/۸۸

 مدت امتحان:

۶۰دقیقه

 دانش آموزان شاخه کاردانش-خرداد۸۸

 سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

1- «اجناسي که در جریان فعالیتهای واحد اقتصادی خریداری و به تدریج به مصرف می رسند» تعریف کدام گزینه است؟

     1( اثاثه                         2 (ملزومات                         3( آپارتمان                              4( زمین

2- در ازای خرید نسیه دارایی یا دريافت خدمات از دیگران کدام حساب بستانکار می شود؟

  1) اسناد پرداختنی            2) وام پرداخت              3) حسابهای پرداختنی             4) حقوق پرداختنی

3- در حسابداری «ابزار اصلی ثبت وخلاصه کردن اطلاعات مالی » چه نام دارد؟

   1) حساب                        2) رویداد مالی                       3) موازنه                             4) تراز

4- کدام یک از موارد زیر از قسمتهای دفتر كل T  شکل نمی باشند ؟

۱) عنوان حساب     2) تاریخ حساب    3) سمت راست حساب یا بدهکار  4) سمت چپ حساب يا بستانکار

5- در صورتی که جمع هزینه ها بیشتر از جمع در آمدها باشد تفاوت را ............... یا ............. می گويند.

  1) زیان خالص - زیان ویژه                           2) زیان خالص - سود خالص

   3) زیان خالص - سود خالص                        4) سود خالص - زیان خالص

6- دریافت خدمات از محل پیش پرداخت ها باعث کدام رویداد زیر می شود؟

 1) کاهش بدهیها  و افزایش داراییها                2) افزایش سرمایه  و کاهش بدهی ها

3) کاهش داراییها و کاهش سرمایه                  4) افزایش دارایی و افزایش سرمایه

7- تخفيفی که در زمان خريد كالا ایجاد می گردد تخفیف ......می نامند.

1) تخفيف نقدي                 2) تخفيف توافقي                     3) تخفيف تجاري               4) 3و4

 8- هر واحدي كه هدف ازايجاد آن كسب سود ومنفعت مادي باشد، يك واحد .........  مي باشد.                     

1) انتفاعي                           2) غير انتفاعي                         3)  انفرادي                        4) گزينه 1و3 

9- نرخ میانگین موزون هر واحد چگونه محاسبه می شود؟

1) بهای تمام شده کالای فروش رفته    2) بهای تمام شده کالای آماده برای فروش                                                         مقدار کالای آماده برای فروش                    مقدار کالای آماده برای فروش 

3) بهای تمام شده کالای فروش رفته   4) بهای تمام شده کالای آماده برای فروش                                                       تعداد کالای فروش رفته                                                تعداد کالای فروش رفته

10- اگرموجودی ابتداي دوره 8واحد به نرخ2.000 وخریداول9 واحد به نرخ3.000 ريال باشد ومقدارفروش 10 واحد

 باشد، بااستفاده ازروش Lifo , ارزش موجودی کالای پایان دوره چقدر است؟

1)22000                          2) 14000                         3) 22700                             4)23000

 11-کدام یک از موارد زیر جزء چرخه ی حسابداری نیست؟

1)صورتهای مالی                 2)اصلاحات                    3)بستن حساب موقت       4)تراز افتتاحی

12-دفتر .......را  دفتر ثبت نهايي نیز مي گويند.

1)  روزنامه                  2)  كل                            3) معين                             4) دارايي

13ـ صورتحسابي كه « نتيجه فعاليتهاي مالي يك واحد تجاري را در يك دوره زماني معين نشان مي دهد» چيست ؟

1) صورتحساب سود و زيان     2) صورت سود ناويژه         3)  كاربرگ                       4) تراز نامه

14- صورتحسابهای مالی رامی توان به طورمستقیم ازروی..............تهیه کرد.

1) دفترروزنامه                    2)دفترمعين                        3)ترازنامه                 4)ترازآزمایشی اصلاح شده

15-سرمايه ي شركت آسيا 000/000/20 ريال ، سود ويژه شركت 000/000/5 ريال و صاحب شركت مبلغ

 000/500 ريال بابت بهاي آب و برق منزل خود از صندوق شركت پرداخت نمود. سرمايه ي پايان دوره كدام است؟

1) 000/500/25 ريال        2) 000/500/24 ريال            3) 000/500/15 ريال           4) 000/500/5 ريال

16-منظور نمودن هزينه ها ي هردوره به درآمدهاي همان دوره را اصل ........... مي نامند.

1)تطابق                          2) واقعيت                                       3) ثبات                              4) افشاء

17-در تاريخ 28/12/75 حقوق كاركنان شركت پرداخت شد ولي در دفاتر ثبت نگرديده است هنگام اصلاح و تعديل

كدام يك از حساب هاي زير بدهكار مي شود؟

1) حقوق پرداختني             2)خلاصه سود وزيان                  3)هزينه هاي معوق                  4)هزينه حقوق

18-شباهت هزينه و برداشت در چيست؟

1)استفاده كنند گان             2)انعكاس در صورتحسابها          3)ارتباط باايجاد درآمد                4)تاثيربرحسابها

19-بكار گيري « كدام گزينه» مغايرباساير گزينه ها است؟

1) اصل تطا بق                2) روش تعهدي                         3) روش نقدي                       4) اصل تحقق درآمد

20-در تاريخ1/9 مبلغ 180.000 ريال پيش در يافت درآمد اجاره 6 ماهه در يافت شد. در تاريخ29/12 مبلغ درآمداجاره

چند ريال است ؟وچه حسابي بدهكار مي شود؟

1)120.000- درآمد اجاره                       2)120.000- پيش دريافت درآمد   

3)60.000-پيش دريافت درآمد                  4)60.000 –درآمد اجاره

 21- کدام یک از موارد زیر تعریف بدهی است؟

 1) حق یا ادعای مالی مالک یا مالکین نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی.

 2) رویدادهایی هستند که وضعیت مالی واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند.

3) حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارایی های واحد اقتصادی.

 4) منابع اقتصادی متعاق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی برای واحد اقتصادی ایجاد نماید.

22- مانده « حساب برداشت» در پایان دوره با چه حسابی بسته می شود؟

1)هزینه                          2) برداشت                              3) سرمایه                             4) درآمد

23-کدام یک از حسابهای زیر معمولا مانده بدهکار دارد؟

1) اجاره پرداختنی              2) پیش پرداخت بیمه            3) پیش دریافت فروش    4) درآمد حق المشاوره

24-واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به چه صورت تقسیم می شوند؟

1) تعاونی- خدماتی- با زرگانی                                   2) خدماتی- بازرگانی- تولیدی

3) عمومی- تعاونی- خصوصی                                   4) انتفاعي – غير انتفاعي

25-......... باید به محض ارائه خدمت به مشتری شناسایی و ثبت شود اعم از اینکه بهای آن نقداً دریافت شده یا

نشده باشد؟

1) هزینه                        2) درآمد                                 3) بدهی                                4) دارایی

26- ............. عبارت است از فهرست مانده حسابهای دفتر کل پس از انجام ثبتهای اصلاحی.

1) تراز آزمایشی اصلاح نشده                                  2 ) تراز آزمایشی اصلاح شده

3) تراز آزمایشی                                                  4) تراز اختتامي

27-جهت مطالبات شركت براتي صادر شد كه از تأييد متعهد اطلاعي نداريم ، كدام حساب در دفاتر صادر كننده ب

دهكار مي شود .

  1) اسناد دريافتني           2)حسابهاي دريافتني                       3) اسناد پرداختني               4) ثبتي ندارد

28-در زمان اطلاع از نكول سفته واگذار شده به بانك ،كدام حساب بدهكارمي شود .

1) حسابهاي دريافتني        2) اسناد دريافتني در جريان وصول      3) اسناددريافتني   4) حسابهاي پرداختني

29- حساب «هزينه  مطالبات سوخت شده» در پايان دوره تحت چه عنواني و به كدام صورتحساب منتقل مي شود؟

 1 ) هزينه عملياتي – سود و زيان                          2 )  دارايي كاه – سود و زيان    

3 ) هزينه  غيرعملياتي – سود و زيان                     4) هزينه  غيرعملياتي – ترازنامه         

30- اگر چکی بابت ضمانت از مسوول تنخواه دریافت شود کدام حساب زیر بدهکار می شود؟

1) چکهای دریافتنی          2) طرف حسابهای انتظامی             3) حسابهای انتظامی             4) تنخواه گردان

 31- کدام گزینه، دارایی ثابت نقصان پذير(تهي شونده )است؟

1)زمین                       2)  ملزومات                                  3)  اثاثه                            4) معادن

 32-كدام مورد وجه نقد نيست؟

1) سكه و اسكناس                                              2) چك بانكي موسسسه مالي بنياد       

3) وجوه بلوكه شده نزد صندوق دادگستري                4) حواله بانك ملي

33 )در كدام روش محاسبه استهلاك، هزينه استهلاك كليه سنوات یکسان می باشد؟

1)درصدي از ارزش دفتري     2) درصدي از بهاي تمام شده  3) مجموع سنوات    4)ساعات كاركرد

34) سفته اي  سه ماهه در تاريخ 20/3  صادر ودر تاريخ 19/5 تنزيل شد. مدت تنزيل سفته كدام است.

  1)29روز                        2) 30روز                             3)31روز                        4)32روز

35) اگر مانده حساب  صندوق بيشتر از موجودي واقعي باشد  به چه معني است؟

1) كسري صندوق                2) اضافي صندوق                  3) فزوني صندوق                4) 2  و 3

36 ) در نرم افزار رافع داراييها در چند گروه طبقه بندي مي شوند؟

  1 ) 2                             2 )  3                                 3 )4                                 4) 5

37 ) نسخه پشتيبان برنامه رافع با چه پسوندي شناسايي مي شود؟

1) Bep                          2 ) bck                               3 )  qrp                            4)xls

38 )كاردكس حسابداري كالا در برنامه رافع بر مبناي كدام روش ارزيابي موجوديها تهيه مي گردد؟

1) Fifo  2 )                              Lifo

 ۳) ميانگين                         4) موردي

39 ) كليشه اسناد استاندارد در نرم افزار رافع در كدام يك از اسناد زير مورد استفاده قرار مي گيرد؟

 1 ) موقت                       2 )  دائم                           3 )  مركب                            4) ساده

40 ) با تعيين كدام يك از گزينه هاي مربوط به چك هاي دريافتني، سند اتوماتيك مربوط به آن در حسابها اعمال نمي شود؟

1 ) خرج كردن چك            2 ) خواباندن به حساب           3 ) اعلام وصول                  4) پرداخت به صندوق

41) كدام يك از منوهاي اصلي برنامه رافع شامل زير منو يا منوي فرعي نمي باشد؟

 1 ) ابزار                       2 )  پشتيباني سيستم              3 )  نمودار                         4) راهنما

 42)براي ورود به كدام منو كليد تركيبي(ح +Alt) مورد استفاده قرار مي گيرد؟

  1 ) حقوق و دستمزد         2 )  حسابداري                    3 )  گزارشات حسابداري        4) خروج

43 ) در مرحله ثبت نام كاربر جديد، تغيير سطح دسترسي براي كدام منو امكان پذير نيست؟

  1 ) ابزار-راهنما            2 )  ابزار-پشتيباني             3 )  راهنما- پشتيباني      4)ابزار- راهنما- پشتيباني        

44 ) كدام سند بعد از ثبت، در اسناد دايم و موقت همزمان قابل رويت است؟

 1 ) ساده                       2 )  مركب                            3 )  افتتاحيه                        4) اختتاميه

45 ) ايجاد چكهاي صادره اول دوره  در كدام يك از منوهاي زير انجام پذير است؟

 1 ) چك و بانك               2 )  حسابداري                       3 )  ويرايش سند افتتاحيه       4) مديريت اطلاعات

46 ) اولين گام پس از نصب و اجراي برنامه رافع به منظور ورود به برنامه چيست؟

  1 ) ايجاد سال مالي    2 )  ايجاد دفاتر مالي  3 )  ثبت موجودي هاي اول دوره 4) ايجاد و ويرايش سند افتتاحيه

47 ) براي صدور فاكتور خدمات از كدام منو اصلي برنامه  استفاده مي شود ؟

1 ) فاكتور فروش            2 )  حسابداري                     3 )  فروش و انبار                  4) فهرست خدمات شركتي 

48 ) كدام يك از حسابهاي دفتر معين ممكن است شامل حساب تفصيلي نباشد؟

1 ) بدهكاران                 2)  موجودي كالا                 3 )  بانك                                4) ملزومات  

49 ) كدام عبارت در مورد عملكرد برنامه رافع 6  صحيح نيست؟

1 ) براي هر حساب كل حداقل يك حساب معين نياز است.  

2 )  بدون ايجاد گروه كالا درج كالا در انبار امكان پذير نيست.                           

3 )  بدون ايجاد گروه كالا معرفي كالا به سيستم امكان پذير نيست.   

4) براي معرفي كالا ها مي توان از نام لاتين آنها نيزاستفاده نمود.

50-  در انتهاي رديف چكهاي صادره يا وارده نشانه  بيانگر كدام مورد است  ؟

1 ) انتقال به دفاتر حسابداري                    2 ) عدم انتقال به دفاتر حسابداري                 

3 ) انتقال به اسناد موقت حسابداري            4) عدم انتقال به دفاتردايم حسابداري                 


سوالات نهایی تئوری درس: رايانه كار حسابداري مالي 120 ساعته

رشته :امورمالی (سوالات در۲صفحه) گروه الف

 ساعت شروع:

۹صبح

 تاریخ امتحان:

۱۸/۳/۸۸

 مدت امتحان:

۹۰دقیقه

 دانش آموزان شاخه کاردانش-خرداد۸۸

 سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

اطلاعات زیرمربوط به فروشگاه وتعمیرگاه بهاران می باشد:

نام : صوت وتصویر سلامت                 زمینه کاری: خدماتی وبازرگانی                  نام مدیرعامل: آقای اسلامی

آدرس: تبریز- شهرک پرواز- پلاک 40                                                                 ایجاد سال مالی 1388

- تاریخ 6/1/88 افتتاح حساب جاری 86200 نزد بانک سپه-شعبه مرکزی وواریزمبلغ 21.000.000 ریال به عنوان سرمایه

 گذاری اولیه توسط آقای اسلامی.همچنین موجودی اولیه حساب صندوق شماره یک معادل 2.000.000 ریال می باشد.

- 8/1/88 خرید اثاثه اداري به ارزش 2.800.000 ریال ازمؤسسه البرز وصدور چکی به شماره 857210 دروجه مؤسسه مذکور.

- 10/1/88 خرید کالا ازعمده فروشی شهاب به شرح زیر:« ازطريق منوي فروش وانبار»

3 دستگاه تلویزیون SONY 18 اینچ به ارزش هردستگاه 210.000 ریال که قیمت فروش آن 240.000 ریال تعیین گردید.

2 دستگاه تلویزیون صنام 21 اینچ به ارزش هردستگاه 260.000 ریال که قیمت فروش آن 300.000 ریال تعیین گردید.

طریقه تسویه حساب: ازکل مبلغ فاکتور معادل 800.000 ریال آن چکی بامشخصات زیر صادر ومابقی نسیه می باشد:

شماره چک:857211       حساب جاری افتتاح شده              تاریخ سررسید:5/5/88

- 14/1/88 خرید یک دستگاه وانت ازبنگاه شکوه به ارزش 3.800.000 ریال که معادل %40 آن چکی دروجه بنگاه صادر

 (چک شماره 857212) ومابقی قرارشد 4 ماه دیگر پرداخت گردد.

-  15/1/88 پرداخت 700.000 ریال بابت اجاره 6 ماهه ابتدای سال 88 وصدورچکی دروجه اسماعيلي(چك شماره 857220)

- 20/1/88: خرید تجهیزات تعمیرگاه به ارزش 650.000 ریال به صورت نسیه ازشرکت ستایش.

- 22/1/88: فروش کالا به آقای امیدی به شرح زیر:« ازطريق منوي فروش وانبار»

1 دستگاه تلویزیون صنام به قیمت فروش

طريقه تسويه: معادل 200.000 ریال آن به صورت نقد دریافت(رسيد صندوق شماره3001)ومابقی قرار شد 3 ماه دیگر

دریافت شود.

-28/1/88 پرداخت 150.000 ریال به آقای نجاتی به عنوان تنخواه گردان(حواله صندوق شماره 101) ودریافت 250.000

ریال چک ضمانتی ازنامبرده.( پرداخت ازطريق منوي دخل وخرج ثبت گردد)

- 31/1/88  ارسال صورتحسابی برای شرکت مهتاب به صورت زیر: « ازطريق منوي فروش وانبار»

تعمیر 4 دستگاه تلویزیون به ارزش هردستگاه 15.000 ریال – تعمیر 2 دستگاه رادیو شهاب به ارزش هردستگاه 12.000 ریال

- 1/2/88 خریدکالا ازفروشگاه آفرین به شرح زیر :« ازطريق منوي فروش وانبار»

2 دستگاه تلویزیون LCD سامسونگ 32 اینچ به ارزش هردستگاه 600.000 ریال با قیمت فروش 640.000 ریال

5 دستگاه رادیو شهاب به ارزش هردستگاه 130.000 ریال

طریقه تسویه حساب : معادل 500.000 ریال آن به صورت نقدی پرداخت گردید(حواله صندوق شماره 102) ومابقی به

 صورت نسیه می باشد.

-2/2/88 پرداخت 85.000 ریال به یکی ازتعمیرکاران به عنوان حقوق فروردین ماه ازحساب صندوق(حواله صندوق

 شماره 103) « ازمنوی دخل وخرج ثبت گردد.»

- 5/2/88 فروش 400.000 ریال اثاثه اداری به آقای کافیان به صورت نسیه.

10/2/88 صاحب فروشگاه مبلغ 160.000 ریال وجه نقد ازحساب صندوق جهت مصارف شخصی خود برداشت نمود

(حواله صندوق شماره 103).

- 15/2/88 باتوجه به اینکه درسال چندین بار سند پرداخت قبوض آب وبرق منظور می گردد،لذا حسابدار این مؤسسه

 اقدام به ایجاد یک کلیشه اسناد استاندارد به شرح زیر نمود:

قبض آب وبرق به ارزش 125.000 ریال وپرداخت این قبوض ازحساب جاری مؤسسه.

-20/2/88 شرکت مهتاب به مؤسسه مراجعه نمود وبه صورت زیر تسویه حساب نمود:

پرداخت %40 ازصورتحساب ارسالی درمورخ31/1/88 و صدور چکی بابت مابقی دروجه مؤسسه بهاران با مشخصات

 زیر: شماره چک 123650   شماره حساب 72306   بانک ملی –شعبه میدان امام(ره)   تاریخ سررسید:6/6/88.

- 22/2/ 88 تسویه حساب با بنگاه شکوه به صورت زیر: پرداخت 500.000 ریال ازحساب صندوق (حواله شماره 104)

 وصدور چکی دروجه بنگاه باشماره چک 857215 به سررسید 12/6/88.

- 25/2/88 صدور فاکتوربرای آقای محسنی به شرح زیر:« ارطريق منوي فروش وانبار»

فروش 1 دستگاه تلویزیون LCD سامسونگ به ارزش 650.000 ریال.

تعمیر یک دستگاه تلویزیون LG وبا اجرت 16.000 ریال

طریقه تسویه حساب: فاکتور فوق با%5 تخفیف تجاری با شرایط (ن/30- 2/10) صادر گردید.

- 28/2/88 پرداخت قبض آب وبرق با توجه به کلیشه ایجاد شده.

- 30/2/88 تسویه حساب با آقای محسنی وواریز به حساب صندوق (رسید صندوق شماره 501)

مطلوبست:

 1- ایجاد دفاتر مالی و تکمیل مشخصات فروشگاه وتعمیرگاه و ایجاد سال مالی مذکور.(5 نمـره)

2-   افتتاح حساب بانكي وصندوق  اول دوره .(7 امتياز)

 2- ثبت رخدادهای مالی در برنامه حسابداری رافع6.(65 نمـره)

تذکّر مهم :

رویدادهای 10/1-22/1-31/1-1/2و25/2 بایستی ازمنوی « فروش وانبار» به صورت اتوماتیک ثبت گردد

رویدادهای 2/2-20/2 و22/2 ازطریق منوی «دخل وخرج» به صورت اتوماتیک ثبت گردد

رویداد 28/2 ازطریق صدور «صدور سند ساده حسابداری» بایستی عمل گردد.

3- پشتیبانی از کل اطلاعات ثبت شده در یکی از درایوهای کامپیوتر.(8 نمـره)

4- بررسی صورت حسابهای سودو زیان،ترازنامه وهمچنین ماندة هریک از حسابهای کل،معین و تفصیلی با توجه به حل

مسئله در برنامة حسابداری و همچنین ماندة کالاها براساس کارت حسابداری کالا. ( 15 نمـره)


سوالات نهایی تئوری درس: رايانه كار حسابداري مالي 120 ساعته

رشته :امورمالی (سوالات در۲صفحه) گروه ب

 ساعت شروع:

۱۰:۳۰

 تاریخ امتحان:

۱۸/۳/۸۸

 مدت امتحان:

۹۰دقیقه

 دانش آموزان شاخه کاردانش-خرداد۸۸

 سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

رویدادهای مالی فروشگاه چوبین به شرح زیر است:

نام : فروشگاه چوبین                          زمینه کاری:  بازرگانی                         نام مدیرعامل: آقای رحيمي

آدرس: تهران – خيابان وليعصر(عج )- پلاك 110                                        ایجاد سال مالی 1388

تاریخ8/1/88 افتتاح حساب جاری38501نزدبانک تجارت شعبه میدان وليعصر(عج )و واریز مبلغ 32.000.000 ریال به عنوان

سرمایه گذاری اولیه وهمچنین موجودی اولیه حساب صندوق شماره یک 3.200.000 ریال می باشد.

- 9/1/88: خرید ساختمان فروشگاه به ارزش 5.800.000 ریال وصدورچک شماره 982400 دروجه بنگاه عمارت گستر.

- 10/1/88 خریدیک دستگاه پراید به ارزش 2.600.000 ریال ازآقای امیدی که%25 آن چکی دروجه نامبرده صادر(چك

 شماره 982401)  ومابقی به صورت نسیه می باشد.

-11/1/88:پرداخت 160.000ریال بابت بیمه یکساله پراید وصدورچكي دروجه بیمه ایران(چك شماره 982402)

- 14/1/88  خرید کالا ازفروشگاه لیاقت به شرح زیر: « ازطريق منوي فروش وانبار»

6 عدد مبل راحتی به ارزش هرعدد 250.000 ریال که قیمت فروش آن 290.000 ریال تعیین گردید.

4 عدد مبل استیل به ارزش هرعدد 200.000 ریال که قیمت فروش آن 260.000 ریال تعیین گردید.

طریقه تسویه حساب: معادل 800.000 ریال آن به صورت نقد پرداخت شد(حواله صندوق شماره 201) ومابقی قرار شد

4ماه دیگر پرداخت گردد.

- 16/1/88: خرید ملزومات فروشگاه به ارزش 260.000 ریال به صورت نقد(حواله صندوق شماره 202)

- 18/1/88: دریافت وامی به ارزش 6.000.000 ریال ازصندوق قرض الحسنه سيدالشهداء وصدور چكي به ارزش

 8.000.000 ريال بابت ضمانت وام اخذ شده(چك شماره 982403)

- 20/1/88: فروش كالا به آقاي اصغري به شرح زير: « از طريق منوي فروش وانبار»

2 عدد مبل راحتي طبق قيمت فروش و 1 عدد مبل استيل به قيمت 210.000 ريال .

طريقه تسويه:معادل 400.000ريال آن به صورت نقددريافت (رسيد صندوق شماره 1001)و بابت مابقي چكي با

مشخصات زير دريافت گرديد:

شماره چك 635910      شماره حساب جاري 69200     بانك : تجارت-شعبه شهيد بهشتي    سررسيد:5/3/88

- 25/1/88 صاحب فروشگاه مبلغ 140.000 ريال ازحساب صندوق جهت مصارف شخصي برداشت نمود(حواله شماره 203)

- 26/1/88: خريد كالا از فروشگاه زماني به شرح زير:«ازطريق منوي فروش وانبار»

4 عدد مبل راحتي به ارزش هرعدد 260.000 ريال

 3 عدد كمد نوزاد به ارزش هركمد 340.000 ريال كه قيمت فروش آن 380.000 ريال تعيين گرديد.

طريقه تسويه : كل مبلغ فاكتور چكي از حساب جاري فروشگاه با شماره 982405 به سررسيد 5/7/88 صادر شد.

- 30/1/88 پرداخت 250.000 ريال به يكي ازفروشندگان بابت حقوق فروردين ماه ازحساب صندوق فروشگاه (حواله

شماره 204)- اين رويداد ازطريق منوي «دخل وخرج» ثبت گردد.

- 2/2/88 : فروش 150.000 ريال ازملزومات فروشگاه به آقاي هاشمي به صورت نسيه.

- 10/2/88: فروشگاه با آقاي اميدي به صورت زير تسويه حساب نمود:« ازطريق منوي دخل وخرج ثبت گردد»

معادل 800.000 ريال آن ازحساب صندوق پرداخت گرديد(حواله شماره 205)وبابت مابقي چكي با شماره 982406 به

سررسيد 20/6/88 دروجه نامبرده صادر گرديد.

- 15/2/88 اطلاع از ورشكستگي آقاي هاشمي و دريافت نقدي معادل 100.000 ريال ازوي(رسيد صندوق شماره 1005) 

 وغيرقابل وصول بودن مابقي مطالبات موسسه (روش حذف مستقيم).

- 25/2/88 واگذاري چك دريافتي ازآقاي اصغري بابت معامله 20/1 به حساب جاري موسسه.«منوي چك وبانك»

- 1/3/88: پرداخت يكي ازاقساط وام به ارزش 200.000 ريال وصدور چكي دروجه صندوق قرض الحسنه سيدالشهداء

(چك شماره 982407)

- 5/3/88 اطلاع از بلامحل بودن چك آقاي اصغري وبرگشت خوردن آن.«منوي چك وبانك»

مطلوبست:

 1- ایجاد دفاتر مالی و تکمیل مشخصات فروشگاه و ایجاد سال مالی مذکور.(5 نمـره)

  2- افتتاح حساب جاري بانك وموجودي اوليه حساب صندوق(7 امتياز)

3- ثبت رخدادهای مالی در برنامه حسابداری.(65 نمـره)

4- پشتیبانی از کل اطلاعات ثبت شده در یکی از درایوهای کامپیوتر.(8 نمـره)

5- بررسی صورت حسابهای سودو زیان، ترازنامه و همچنین ماندة هریک از حسابهای کل ، معین و تفصیلی با توجه به

حل مسئله در برنامة رافع6 و همچنین ماندة کالاها براساس کارت حسابداری کالا. ( 15 نمـره)


با كليك نمودن روي نمونه سوال مربوطه مي توانيد آنرا دانلود نماييد. 

                                                            

          رايانه كار حسابداري مالي ديماه۸۶       رايانه كار حسابداري مالي شهريور۸۷     

                                                                 

           عملی خرداد 86گروه الف     خرداد86عملی گروه ب     خردادعملی 86گروه ج

                                                                 

            شهریورعملی86گروه الف   شهریور86عملی گروه ب   تست خرداد86

                          

                  تست شهریور86

[ ۸۸/۰۶/۲۷ ] [ 16:23 ] [ سرگروههای امورمالی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

اين وبلاگ به منظور اطلاع رساني و پاسخگويي به همكاران محترم رشــته حسابــداري شـاخـه كاردانش استان اصفهان ايجاد گرديده وسعي بر اين است كه از اين طــــريق در اســرع وقــت اطلاعات لازم، در اختيار هنرآموزان مربوطه قرار گيرد.شماعــزیزان می توانید سوالات وهمچنین مطالب مورد نظر خود را که مایل به مطرح شدن آنهادر وبلاگ هستید در قــسمت نــظرات هر پست و یا در فرم تماس موجود در انتهای وبلاگ درج نـمایــید. منتظر نظرات ارزشمندشما هستيم.ضمناً رایانامه گروه امور مالی استان اصفهان omore_mali_esf@yahoo.com می باشد. با آزوی موفقیت
موضوعات وب
امکانات وب